Cookie e Informativa sulla privacy

Questa sottopagina definisce le regole di condotta durante il trattamento dei dati personali degli utenti del sito web www.dot2dot.pl.

 1. L’amministratore dei tuoi dati personali, ovvero l’entità che decide come saranno utilizzati i tuoi dati personali, è DOT2DOT SA con sede legale a Kowale, ul. Magnacka 35, 80-180 Fabbri
 2. I tuoi dati possono essere elaborati:
 • per rispondere alle tue domande utilizzando il modulo di contatto sul sito web;
 • se hai acconsentito, per l’invio di informazioni commerciali e di marketing al numero di telefono o all’indirizzo di posta elettronica da te fornito;
 • al fine di eseguire il contratto con te concluso sulla base del tuo ordine o per provvedere alla sua conclusione;
 • l’azienda può trattare i dati anche se hai espresso la volontà di ricevere una nostra newsletter.
 1. Conserveremo i tuoi dati per il periodo necessario allo svolgimento delle attività derivanti dal contenuto della corrispondenza. Conserviamo i dati ottenuti al fine di concludere il contratto per il periodo necessario alla sua esecuzione. Se acconsenti all’invio di informazioni commerciali e di marketing, i tuoi dati personali saranno trattati fino al momento della sua revoca o fino alla tua rinuncia a ricevere la newsletter.
 2. L’accesso ai dati personali sarà disponibile per i nostri dipendenti e collaboratori autorizzati, nonché per i fornitori di servizi che utilizziamo (ad es. IT, servizi di marketing, ecc.).
 3. Hai il diritto di accedere ai dati personali e rettificare, cancellare o limitare il trattamento e, nel caso di dati elaborati in base al tuo consenso o sulla base di un contratto, il diritto di trasferire i dati.
 4. Se trattiamo i dati personali sulla base di uno scopo legittimo, hai il diritto di opporti per motivi legati alla tua situazione particolare. Se eserciti questo diritto, interromperemo il trattamento dei dati per tale scopo, a meno che non dimostriamo l’esistenza di validi motivi legittimi per l’elaborazione, che prevalgono sui tuoi interessi, diritti e libertà o motivi per stabilire, perseguire o difendere reclami.
 5. Hai il diritto di sporgere denuncia all’organismo di controllo – il Presidente dell’Ufficio per la protezione dei dati personali.
 6. Hai il diritto di revocare il tuo consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento, che è stato effettuato sulla base di quanto sopra. consenso prima della sua revoca.
 7. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma necessario per prendere contatto e rispondere alla tua domanda, richiesta o richiesta, nonché per concludere o eseguire un contratto e/o inviare informazioni commerciali e di marketing.
 8. I tuoi dati personali non saranno oggetto di profilazione.
 9. Puoi inviare qualsiasi domanda e richiesta relativa alla protezione dei dati personali all’indirizzo e-mail: rodo@dot2dot.pl.

POLITYKA COOKIES

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

 1. Definicje
 • Serwis – serwis internetowy działający pod adresem dot2dot.pl
 • Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
 • Administrator – firma DOT2DOT SA , prowadząca działalność pod adresem: Magnacka 35, Kowale, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 5272722129, o nadanym numerze REGON: 147474451, zarejestrowana w Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. National Court Register KRS 0000526723, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
 • Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego, Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika
 1. Rodzaje Cookies
 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.
 1. Bezpieczeństwo
 • Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.
 • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
 • Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookies.
 1. Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie
 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
 • Marketing i reklama – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.
 • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 • Usługi społecznościowe – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych
 1. Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 • Google Analytics
 • Google AdSense
 • Google AdWords
 • Google+
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 1. Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne
 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.
 1. Wyłączenie odpowiedzialności
 • Administrator stosuje wszelkie możliwe środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach Cookie. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy od obu stron, w tym działalności Użytkownika oraz stanu zabezpieczeń urządzenia z którego korzysta.
 • Administrator nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie danych zawartych w plikach Cookie, podszycie się pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej działalność Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi może być zainfekowane Urządzenie Użytkownika.
 • Użytkownicy w celu zabezpieczenia się przed wskazanymi w punkcie poprzednim zagrożeniami powinni stosować się do zasad cyberbezpieczeństwa w sieci.
 • Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, cel oraz wykorzystanie plików cookie. Administrator nie odpowiada, na tyle na ile pozwala na to prawo, za działanie plików cookies używanych przez serwisy partnerskie. Użytkownicy w każdej chwili mogą samodzielnie zarządzać zezwoleniami i ustawieniami plików cookie dla każdej dowolnej witryny.
 1. Wymagania Serwisu
 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku, gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.
 1. Zmiany w Polityce Cookie
 • Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Cookies, gdy zmiany takie uznamy za konieczne. Zmianie ulegnie także data aktualizacji na górze tej strony. Zmieniona informacja o cookies będzie miała zastosowanie wobec użytkowników oraz przekazywanych przez nich danych począwszy od daty aktualizacji.
 • Zachęcamy do regularnego sprawdzania polityki cookies, aby uzyskać informacje na temat sposobu wykorzystania plików cookies.

Obowiązek informacyjny dla kandydatów do pracy

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest DOT2DOT SA, ul. Magnacka 35, 80-180 Kowale, zwana dalej: D2D.
 2. W sprawach ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: rodo@dot2dot.pl bądź pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Dane osobowe będziemy przetwarzać, aby ocenić Państwa kwalifikacje i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które Państwo aplikują oraz wybrać odpowiednią osobę do pracy w D2D. Państwa dane osobowe, w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, będziemy przetwarzać w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego i ewentualnego zawarcia umowy. Jeśli w dokumentach aplikacyjnych podadzą Państwo nam inne dane, będziemy przetwarzać je na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych w nim zawartych.
 4. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres trwania danej rekrutacji, a po tym terminie przez okres, w którym możliwe jest zgłoszenie ewentualnych roszczeń którejkolwiek ze stron, jednak nie dłużej niż 1 rok od zakończenia bieżącej rekrutacji. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu odwołania zgody, jednak nie dłużej niż 1 rok od zakończenia bieżącej rekrutacji.
 5. Dostęp do Państwa danych osobowych będzie przysługiwał naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, a także dostawcom usług, z których korzystamy (np. dostawcy usług IT lub podmioty wspierające rekrutację). Państwa dane osobowe nie będą przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).
 6. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem,
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

 1. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale – w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa pracy – konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.