Cookies i Polityka prywatności

Ta podstrona określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych użytkowników strony www.dot2dot.pl.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest  DOT2DOT SA z siedzibą w Kowalach, ul. Magnacka 35, 80-180 Kowale
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane:
 • w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej;
 • jeżeli wyrazili Państwo zgodę, w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych na podany przez Państwa numer telefonu lub adres e-mail;
 • w celu realizacji zawartej z Państwem umowy na podstawie złożonego zamówienia lub podjęcia działań w celu jej zawarcia;
 • spółka może również przetwarzać dane, jeżeli wyrazili Państwo chęć otrzymywania od nas newslettera.
 1. Państwa dane będziemy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z treści korespondencji. Dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres niezbędny do jej realizacji.  W przypadku udzielenia przez Państwa zgody na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych Państwa dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do czasu jej cofnięcia lub do czasu rezygnacji z chęci otrzymywania newslettera.
 2. Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał naszym upoważnionym pracownikom, współpracownikom, a także dostawcom usług, z których korzystamy (np. usługi informatyczne, marketingowe itp.).
 3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a w przypadku danych przetwarzanych w oparciu o Państwa zgodę lub na podstawie umowy – prawo do przenoszenia danych.
 4. W przypadku przetwarzania przez nas danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony cel, posiadają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Przysługuje Państwu skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Mają Państwo prawo do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie ww. zgody przed jej wycofaniem.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie, prośbę lub żądanie, a także w celu zawarcia lub realizacji umowy i/lub wysyłania informacji handlowych i marketingowych.
 8. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Wszelkie pytania oraz żądania dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo zgłaszać na adres mailowy: rodo@dot2dot.pl.

POLITYKA COOKIES

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

 1. Definicje
 • Serwis – serwis internetowy działający pod adresem dot2dot.pl
 • Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
 • Administrator – firma DOT2DOT SA , prowadząca działalność pod adresem: Magnacka 35, Kowale, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 5272722129, o nadanym numerze REGON: 147474451, zarejestrowana w Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. National Court Register KRS 0000526723, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
 • Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego, Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika
 1. Rodzaje Cookies
 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.
 1. Bezpieczeństwo
 • Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.
 • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
 • Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookies.
 1. Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie
 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
 • Marketing i reklama – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.
 • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 • Usługi społecznościowe – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych
 1. Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 • Google Analytics
 • Google AdSense
 • Google AdWords
 • Google+
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 1. Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne
 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.
 1. Wyłączenie odpowiedzialności
 • Administrator stosuje wszelkie możliwe środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach Cookie. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy od obu stron, w tym działalności Użytkownika oraz stanu zabezpieczeń urządzenia z którego korzysta.
 • Administrator nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie danych zawartych w plikach Cookie, podszycie się pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej działalność Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi może być zainfekowane Urządzenie Użytkownika.
 • Użytkownicy w celu zabezpieczenia się przed wskazanymi w punkcie poprzednim zagrożeniami powinni stosować się do zasad cyberbezpieczeństwa w sieci.
 • Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, cel oraz wykorzystanie plików cookie. Administrator nie odpowiada, na tyle na ile pozwala na to prawo, za działanie plików cookies używanych przez serwisy partnerskie. Użytkownicy w każdej chwili mogą samodzielnie zarządzać zezwoleniami i ustawieniami plików cookie dla każdej dowolnej witryny.
 1. Wymagania Serwisu
 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku, gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.
 1. Zmiany w Polityce Cookie
 • Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Cookies, gdy zmiany takie uznamy za konieczne. Zmianie ulegnie także data aktualizacji na górze tej strony. Zmieniona informacja o cookies będzie miała zastosowanie wobec użytkowników oraz przekazywanych przez nich danych począwszy od daty aktualizacji.
 • Zachęcamy do regularnego sprawdzania polityki cookies, aby uzyskać informacje na temat sposobu wykorzystania plików cookies.

Obowiązek informacyjny dla kandydatów do pracy

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest DOT2DOT SA, ul. Magnacka 35, 80-180 Kowale, zwana dalej: D2D.
 2. W sprawach ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: rodo@dot2dot.pl bądź pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Dane osobowe będziemy przetwarzać, aby ocenić Państwa kwalifikacje i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które Państwo aplikują oraz wybrać odpowiednią osobę do pracy w D2D. Państwa dane osobowe, w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, będziemy przetwarzać w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego i ewentualnego zawarcia umowy. Jeśli w dokumentach aplikacyjnych podadzą Państwo nam inne dane, będziemy przetwarzać je na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych w nim zawartych.
 4. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres trwania danej rekrutacji, a po tym terminie przez okres, w którym możliwe jest zgłoszenie ewentualnych roszczeń którejkolwiek ze stron, jednak nie dłużej niż 1 rok od zakończenia bieżącej rekrutacji. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu odwołania zgody, jednak nie dłużej niż 1 rok od zakończenia bieżącej rekrutacji.
 5. Dostęp do Państwa danych osobowych będzie przysługiwał naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, a także dostawcom usług, z których korzystamy (np. dostawcy usług IT lub podmioty wspierające rekrutację). Państwa dane osobowe nie będą przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).
 6. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem,
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

 1. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale – w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa pracy – konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.